administrator

SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE – VULCAN
C.I.F. 42148836
Adresa: mun. Vulcan, Aleea Trandafirilor, nr. 4,
cod poștal 336200, jud. Hunedoara
E-mail:  salubrizare@e-vulcan.ro            
Tel. 0354/401476
Nr. inreg. 272/10.02.2021

 

ANUNŢ

 

        Consiliul Local Vulcan – Serviciul Public de Salubrizare - Vulcan, cu sediul în Vulcan, Aleea Trandafirilor, nr. 4, anunţă organizarea în perioada 04 – 09.03.2021 a concursului pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală vacante din cadrul Serviciului Public de Salubrizare:

 • 3 posturi de muncitor necalificat – Compartiment Salubrizare;
 • 3 posturi de muncitor calificat, treapta I (lăcătuș) – Compartiment Întreținere căi publice;
 • 1 post de muncitor calificat, treapta I (sudor) – Compartiment Întreținere căi publice;
 • 1 post de muncitor calificat, treapta I (dulgher) – Compartiment Întreținere căi publice;
 • 1 post de muncitor calificat, treapta I (tâmplar) – Compartiment Întreținere căi publice;
 • 1 post de muncitor calificat, treapta I (mecanic auto) – Compartiment Întreținere căi publice;
 • 2 post de muncitor calificat, treapta I (zugrav) – Compartiment Întreținere căi publice;
 • 1 post de muncitor calificat, treapta I (electrician) – Compartiment Întreținere căi publice;
 • 2 post de muncitor calificat, treapta I (instalator) – Compartiment Întreținere căi publice;

 

Condiţii generale de participare la concurs:

Poate participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii de participare specifice:

Nr

FUNCŢIA

NR. POSTURI

CONDIŢII

1

Muncitor necalificat – compartiment Salubrizare

3

- absolvent de studii generale (8 clase)

- vechime în specialitatea: fără vechime

2

Muncitor calificat, treapta I (lăcătuș) – Compartiment Întreținere căi publice

3

- absolvent de studii generale (8 clase)

- calificare în meseria lăcătuș

- vechime în specialitatea: fără vechime

3

Muncitor calificat, treapta I (sudor) – Compartiment Întreținere căi publice

1

- absolvent de studii generale (8 clase)

- calificare în meseria sudor

- vechime în specialitatea: fără vechime

4

Muncitor calificat, treapta I (dulgher) – Compartiment Întreținere căi publice

1

- absolvent de studii generale (8 clase)

- calificare în meseria dulgher

- vechime în specialitatea: fără vechime

5

Muncitor calificat, treapta I (tâmplar) – Compartiment Întreținere căi publice

1

- absolvent de studii generale (8 clase)

- calificare în meseria tâmplar

- vechime în specialitatea: fără vechime

6

Muncitor calificat, treapta I (mecanic auto) – Compartiment Întreținere căi publice

1

- absolvent de studii generale (8 clase)

- calificare în meseria mecanic auto

- vechime în specialitatea: fără vechime

7

Muncitor calificat, treapta I (zugrav) – Compartiment Întreținere căi publice

2

- absolvent de studii generale (8 clase)

- calificare în meseria zugrav

- vechime în specialitatea: fără vechime

8

Muncitor calificat, treapta I (electrician) – Compartiment Întreținere căi publice

1

- absolvent de studii generale (8 clase)

- calificare în meseria electrician

- vechime în specialitatea: fără vechime

9

Muncitor calificat, treapta I (instalator) – Compartiment Întreținere căi publice

2

- absolvent de studii generale (8 clase)

- calificare în meseria instalator

- vechime în specialitatea: fără vechime

 

Concursul constă în:

 

Dosarele se depun la Serviciul Public de Salubrizare Vulcan - Compartimentul resurse umane - până cel târziu 23.02.2021, orele 16ºº.

 

 

 

 

 

 

 

ȘEF SERVICIU,

POSTOLACHE CONSTANTIN-FLORIN

 • pentru postul de muncitor necalificat și calificare

 • selecţia dosarelor;

 • proba practică;

 • < >Proba practică: 04.03.2021 ora 0800, la sediul din str. Avram Iancu, nr. 5, Vulcan;
 • Interviul: 09.03.2021 ora 0900, în sala de şedinţe a Serviciului Public de Salubrizare Vulcan;
Close Search Window