administrator

Consilierii locali sunt convocați de primarul municipiului Vulcan, Gheorghe ILE, pentru joi 29 august 2019, la ședința ordinară cu următoarea ordine de zi:

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea tarifului de operare pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale prestat de către operatorul S.C. SUPERCOM S.A.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea prin atribuire directă către SC APA SERV VALEA JIULUI S.A Petroșani a unor imobile care aparțin domeniului public al Municipiului Vulcan , situate în Municipiul Vulcan, str. Nicolae Titulescu, (P.T nr.3) , înscrise în CF nr. 62390 Vulcan, nr. cadastrale 62390, 62390 –C1.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

3.PROIECT DE HOTĂRÂREprivind prelungirea Contractului de asociere în participațiune nr. 18067 din 05.05.2011, încheiat între Consiliul local al municipiului Vulcan și S.C PROFI ROM FOOD S.R.L
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică a două parcele de teren intravilan în suprafaţă de 118 mp şi 932 mp, aparţinând domeniului public al municipiului, situate în Vulcan, strada Romanilor
Iniţiator:Primarul municipiului Vulcan

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru exprimarea acordului de către Consiliul Local Vulcan pentru realizarea de către Spitalul municipal Vulcan a lucrărilor ”Construire mini instalație epurare” și ”Construire bazin rezervor de apă” în municipiul Vulcan, str. Nicolae Titulescu , jud. Hunedoara , nr. 59
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrare Spitalului Municipal Vulcana unui teren în suprafață de 15.083 mp .
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru a U.A.T Municipiul Vulcan în Asociația Grup de Acțiune Locală Municipiul Vulcan pentru anul 2019
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind revocarea H.C.L nr. 96/2019 pentru modificarea H.C.L nr. 70/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din jud. Hunedoara
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Vulcan nr. 79/2016 privind constituirea comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Vulcan
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea denumirii investitiei „Construire bazin de înot didactic, Bulevardul Mihai Viteazu, municipiul Vulcan, județul Hunedoara”

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret de pe lângă Consiliul Local Vulcan și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia
Iniţiator: consilier local Govor Florin

Close Search Window