administrator

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, Bld. Mihai Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în perioada 23–26.03.2021 a concursului pentru ocuparea următorului post de natură contractuală vacant din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vulcan:

  • muncitor calificat (electrician), tr. I  – Serviciul Administrarea Domeniului Schiabil;

 

Condiţii generale de participare la concurs:

Poate participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii de participare specifice:

 

Nr

FUNCŢIA

NR. POSTURI

CONDIŢII

1

Muncitor calificat (electrician), tr. I  – Serviciul Administrarea Domeniului Schiabil

1

- studii medii (absolvite cu diplomă de bacalaureat)

- calificare în meseria de electrician

- vechime în specialitate: minim 5 ani

 

 

 

Concursul constă în:

 

 

Dosarele se depun la Primăria municipiului Vulcan - compartimentul resurse umane - până cel târziu 12.03.2021, ora 13ºº.

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR,

MERIȘANU CRISTIAN ION

  • selecţia dosarelor;

  • proba practică;

  • < >Proba practică: 23.03.2021 ora 1100, la sediul instituţiei;
  • Interviul: 26.03.2021 ora 1000, la sediul instituţiei;
 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window