System Administrator

Nr. 22616/02.04.2021
ANUNŢ

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, b-dul M. Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în data de 06 mai 2021 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a trei funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:

 1. Inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Impozite și taxe locale;
 2. Inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Evidență și plată beneficii de asistență socială;
 3. Inspector, clasa I, grad profesional superior – Birou Proiecte cu finanțare internațională, dezvoltare locală.

 

Pentru funcțiile publice menționate mai sus durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/ săptămână.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Impozite și taxe locale:

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior – Birou Proiecte cu finanțare internațională, dezvoltare locală:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani.

 

Condiţiile generale:

Poate participa la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;
 6. îndeplinește condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. îndeplinește condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcției publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 1. formularul de înscriere;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

 

Din adeverinţa menţionată la litera e) trebuie să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia ocupată, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a instituției, precum și la sediu.

 

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Vulcan astfel:

Proba scrisă – 06 mai 2021 - ora 1100

Interviul       - data şi ora interviului se vor stabili de către comisia de examinare conform art. 56 din H.G. nr. 611/2008.

 

Dosarele de înscriere se depun la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei în perioada 02.04.2021 – 21.04.2021 inclusiv. Informaţii suplimentare la telefon 0254570340  int. 217.

Atribuţiile postului de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Impozite și taxe locale sunt următoarele:

 • - constatarea şi investigarea fiscală a tuturor actelor şi faptelor rezultând din activitatea contribuabilului supus inspecţiei sau altor persoane privind realitatea şi conformitatea declaraţiilor fiscale, corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale;
 • - analiza şi evaluarea informaţiilor fiscale, în vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse;
 • - sancţionarea potrivit legii a faptelor constatate şi dispunerea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei fiscale;
 • - examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului şi verificarea concordanţei dintre datele din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa contabilă a contribuabilului;
 • - discutarea constatărilor şi solicitarea de explicaţii scrise de la reprezentanţii legali ai contribuabililor sau împuterniciţii acestora, după caz, şi solicitarea de informaţii de la terţi;
 • - stabilirea corectă a bazei de impunere, a diferenţelor datorate în plus sau în minus, după caz, faţă de creanţa fiscală declarată şi/sau stabilită, după caz, la momentul începerii inspecţiei fiscale şi stabilirea de diferenţe de obligaţii fiscale de plată, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora;
 • - dispunerea măsurilor asigurătorii în condiţiile legii; efectuarea de investigaţii fiscale conform legislaţiei în vigoare şi aplicarea de sancţiuni potrivit prevederilor legale;
 • - colaborează cu celelalte compartimente în vederea colectării de informaţii necesare pentru realizarea inspecţiei fiscale;
 • - participă la inventarierea patrimoniului Primăriei;
 • - administrează programul de impozite şi taxe colaborând cu furnizorul de servicii in acest sens;
 • - îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, în baza actelor emise de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice locale, de Hotărâri ale Consiliului local, de către primar şi director executiv.

 

Atribuţiile postului de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Evidență și plată beneficii de asistență socială sunt următoarele:

 • - creează şi actualizează baza de date cu solicitanţii de venit minim garantat şi cu asistaţii sociali din domeniul său de activitate;
 • - primeste cererile și declaratia de venituri, verifică copiile după actele doveditoare privind componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică, pentru  conformitatea cu originalul, în vederea acordării dreptului la ajutorul social, precum și actele doveditoare privind veniturile realizate;
 • - verifică dosarele cu documentele justificative corespunzătoare dreptului solicitat,  îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor de acordare a ajutorului social şi face propuneri primarului pe bază de referat cu privire la acordarea/neacordarea, modificarea, suspendarea, reluarea și încetarea ajutorului social în termenul prevăzut de lege;
 • - răspunde de verificarea prin anchete sociale, în termenele stabilite de lege, a îndeplinirii de către solicitanți a condițiilor de acordare/neacordare  a dreptului la  ajutorul social;
 • - înaintează lunar către AJOFM, AJPIS Hunedoara si ITM tabelul nominal cu persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, în condițiile legii:
 • - răspunde de efectuarea periodică a anchetelor sociale, în termenele prevăzute de lege și ori de câte ori situatia o impune, efectuează anchete sociale la domiciliul beneficiarilor în vederea urmăririi/respectării condițiilor de acordare a dreptului la ajutorul social;
 • - comunică familiilor beneficiare dispoziția primarului de acordare/neacordare, modificare, suspendare, reluare și încetare a dreptului la ajutorul social;
 • - lunar întocmește tabelul nominal cu persoanele apte de muncă și numărul de ore ce trebuie efectuate în folosul comunității, îl înaintează primarului și face propuneri pentru emiterea dispozitiei;
 • - păstrează evidența efectuării orelor de muncă și în baza pontajului primit de la Direcția A.D.P.P. face propuneri primarului de suspendare/repunere în plată a dreptului la ajutorul social;
 • - răspunde de afișarea la loc vizibil a Planului de acțiuni anual întocmit de Directia ADPP, a listei privind beneficiarii de ajutor social, precum și persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local;
 • - răspunde de întocmirea, împreună cu Directia A.D.P.P., a Situatiei lunare privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, precum și activitățile realizate de acestea conform planului de acțiuni aferent fiecărei luni și o transmite în format electronic și pe suport de hârtie până în data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă la A.J.P.I.S. Hunedoara;
 • - întocmește adeverințe / dovezi pentru beneciarii de ajutor social/ încălzire/ alte beneficii sociale;
 • - răspunde de aplicarea corectă a prevederilor O.U.G. nr. 70/2011 pentru acordarea ajutorului de încalzire a locuinței cu lemne și cărbuni pentru familiile/ persoanele singure beneficiare de  VMG;
 • - întocmește și listează situațiile privind încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru  familiile/persoanele singure beneficiare ale Legii nr. 416/ 2001 în vederea emiterii de către primar a dispoziției de acordare a ajutorului de incalzire;
 • - întocmește referatul și dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne și cărbuni pentru familiile/persoanele singure beneficiare de ajutor social;
 • - întocmește statele de plată privind încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru  familiile/persoanele singure  beneficiare ale Legii nr. 416/ 2001;
 • - primește cererile și verifică prin anchete sociale situația socio–economică a familiilor/persoanelor singure, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizării sociale;
 • - întocmeste situațiile lunare privind acordarea diferenţelor de tarif acordate categoriilor marginalizate ale populaţiei pentru chirie, conform H.C.L. nr. 37/2006, la termenele prevăzute;
 • - verifică borderourile de plată privind acordarea diferenţelor de tarif acordate categoriilor marginalizate ale populaţiei pentru  chirie, conform H.C.L. nr. 37/2006 înaintate de către furnizorul de servicii;
 • - întocmește rapoartele statistice și procesele verbale din domeniul său de activitate, în termenele legale.
 • - întocmește situatia centralizatoare pe baza tabelelor primite de la școli pentru copiii cu cerințe educationale speciale și o transmite la Inspectoratul Școlar și ANAF Hunedoara.
 • - răspunde de rezolvarea în termen a tuturor cererilor, sesizărilor, reclamaţiilor adresate de către cetăţeni referitoare la problemele din domeniul său de activitate;
 • - efectuează anchete sociale pentru aplicarea prevederilor legale din domeniul de asistență socială și ocazional însoţeşte angajaţii A.J.P.I.S. Hunedoara la efectuarea anchetelor sociale la domiciliul solicitanţilor;
 • - îndeplinește atribuții de relatii cu publicul privind asistența socială.

 

Atribuţiile postului de inspector, clasa I, grad profesional superior – Birou Proiecte cu finanțare internațională, dezvoltare locală sunt următoarele:

 • - concepe şi întocmeşte proiecte/fișe de proiect/cereri de finanțare pentru diferite programe de dezvoltare locală şi regională cu finanţare internă sau externă (PNDL, POR, POCU, POCA etc.);
 • - primeşte corespondenţa repartizată de şeful de birou şi răspunde de soluţionarea problemelor cu respectarea termenelor legale de soluţionare a corespondenţei;
 • - concepe şi întocmeşte proiecte pentru diferite programe de dezvoltare locală şi regională cu finanţare din fondurile structurale şi alte fonduri nerambursabile şi asigură implementarea proiectelor. ( atribuțiile din perioada  de implementare a proiectelor sunt prevăzute, de regulă, în fișele de post pe proiect care sunt anexate la Dispozițiile primarului pentru proiectul respectiv și modelele de fișe de post, de regulă sunt anexate ca model la Ghidurile de finanțare);
 • - elaborează note conceptuale, colaborează cu proiectanții pentru întocmire teme de proiectare/studii de prefezabilitate/studii de fezabilitate/DALI  necesare pentru accesarea fondurilor structurale/nerambursabile pentru investiţiile publice,
 • - elaborează note conceptuale și colaborează cu proiectanții pentru investiții de interes public finanțate din bugetul local;
 • - se preocupă să ţină o evidenţă cu datele necesare pentru fiecare investiţie publică, (când este numit/nominalizat responsabil cu urmărirea respectivei investiții publice), verifică pe teren investiția, (raportează progresul și situația de pe teren șefilor ierarhici) verifică graficul investiției, inclusiv se preocupă de actualizarea devizelor de investiții, ori de câte ori este nevoie sau solicită finanțatorii, conform legislației în vigoare (colaborează cu proiectanții pentru ducerea la îndeplinire a acestei atribuții) și pregătește investiția pentru recepție, atunci când e cazul și urmărește și perioada garanției, până la recepția finală, conform legislației în vigoare;
 • - urmăreşte, asigură şi răspunde de verificarea situaţiilor de lucrări şi de plată pe care le avizează şi le prezintă şefului de birou (situații de lucrări acceptate în prealabil de către dirigintele de șantier); verifică prezența dirigintelui de șantier pe lucrări, conform contractului de servicii;
 • -  implementează proiectele cu finanţare nerambursabilă, întocmeşte raportări de progres, pentru proiectele care au încheiate contracte de finanţare sau alte sarcini în implementare, în funcție de atribuțiile din fișa postului pe proiectul respectiv, sau după caz, atribuțiile primite de la managerul de proiect, la ședințele de lucru în cadrul implementării proiectului;
 •  - pentru proiectele de HCL, întocmește rapoartele de specialitate, pentru investițiile la care este desemnat să fie responsabil de investiție, sau i se solicită de către șefii ierarhici;
 •  - colaborează cu secretarul general al primăriei pentru întocmirea proiectelor de hotărâre, întocmește referate pentru emiterea de dispozitii de către primar și colaborează cu secretarul general pentru întocmirea dispozitiei. Dacă în ghidul de finantare sunt stabilite machete/modele pentru proiecte de hotărâre/dispoziții, aduce la cunostinta secretarului general si Primarului si foloseste modelele anexate la ghidul de finantare;
 • - întocmește referate de specialitate către compartimentul de achiziții publice, în funcție de nevoile proiectelor/investițiilor sau conform Planului de achiziții aprobat în proiect, dacă este acesta este stabilit prin cererea de finanțare;
 • - implementează proiectele de finanţare conform graficelor GRANT anexate la contractele de finanţare şi urmăreşte activităţile proiectului, raportează periodic şefului de birou progresul proiectului şi eventualele probleme şi riscuri în vederea soluţionării şi minimizării acestora;
 • - urmăreşte contractele încheiate cu furnizorii de lucrări/produse/servicii, în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe/interne sau buget local şi anunţă şefii ierarhici despre progresul acestora, despre termene;
 • - verifică, și, împreună cu comisia de recepție din primărie, recepționează documentațiile tehnice întocmite de proiectanți (SF, DALI, PT, etc.);
 • - participă la sedintele cu proiectanții (în proiectele la care i se solicită si este numit responsabil cu investitia/responsabil tehnic/membru in echipa de proiect) la faza SF/DALI solicită detalii privind optiunile investitiei;
 • - verifică documentatia faza DALI/SF înainte de recepție, sesizează șefii ierarhici dacă constată că documentatia nu este conform legislației și solicită revizuirea documentației. La faza PT verifică documentația;
 • - colaborează cu proiectantul, solicită prezența proiectantului la ședințe și anunță șefii ierarhici dacă constată abateri de la legislatie;
 • - solicită proiectantului ca în termen de maxim 3 zile să studieze Certificatul de urbanism emis de primărie și dacă proiectanții au întrebări/nevoie de clarificări sau constată ca sunt solicitate avize/informatii suplimentare se asigură că proiectantul a luat legatura cu Compartimentul Urbanism și acesta a înțeles și realizează documentațiile pentru toate avizele solicitate și parcurge toate etapele necesare pentru a putea obține autorizația de construire aferentă investiției.
 • - utilizează platforma MySmis – platforma pentru finantari europene, conform instructiunilor din Manualul de utilizare MySmis;
 • - întocmește referatele pentru plata cota ISC;
 • - în luna decembrie a fiecărui an întocmește o situație cu investițiile de care este responsabil, respectiv o situație  cu previziunile financiare, conform contractelor multianuale încheiate, inclusiv pe trimestre, în vederea centralizării pe direcție a investițiilor și transmiterea documentului spre contabilitate, în vederea întocmirii bugetului pe anul următor

 

Pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Impozite și taxe locale, bibliografia este următoarea:

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: titlul I și II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – titlul IX – Impozite şi taxe locale, cu modificările și completările ulterioare;
 6. H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Titlul IX – Impozite şi taxe locale, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

 

Bibliografia stabilită pentru funcția de inspector, clasa I, grad profesional debutant –Compartiment Evidență și plată beneficii de asistență socială:

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: titlul I și II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 6. O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Bibliografia stabilită pentru funcția de inspector, clasa I, grad profesional superior – Birou Proiecte cu finanțare internațională, dezvoltare locală:

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: titlul I și II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 6. H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7Regiuni, POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), actualizat.

Persoana de contact pentru informaţii suplimentare – Oprean Daniela, inspector – compartiment Resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Vulcan; telefon 0254570340 int. 217, e-mail: resurseumane@e-vulcan.ro.

 

PRIMAR
MERIȘANU CRISTIAN ION

Close Search Window