ȘEDINȚA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL VULCAN - 30 ianuarie

ȘEDINȚA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL VULCAN, a condus la aprobarea proiectelor de hotărâri din urmatoarea ordine de zi:

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului privind realizarea măsurilor de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pentru anul 2019. Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în anul 2020. Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local Vulcan pentru anul 2020. Iniţiator:Primarul municipiului Vulcan
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită Serviciului Public de Salubrizare – Vulcan a unui imobil aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan, situat pe strada Aleea Trandafirilor, nr.4. Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru a Municipiului Vulcan în A.D.I „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara” pentru anul 2020. Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind propunerea de acordare a calificativului pentru performanţele profesionale individuale ale domnului Velea Gabriel, secretar general al municipiului Vulcan pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019. Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Vulcan pentru anul şcolar 2020 – 2021. Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L nr. 157/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan. Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 105/2019 pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Reabilitare infrastructura rutieră zona Crividia zona de acces auto si pietonal str. Crividia, str. Teodora Lucaciu.” Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 90/2019 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Înființarea unei creșe în municipiul Vulcan” Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului tehnic de Execuție și Devizul General privind cheltuielile necesare realizării utilităților pentru investiția ”Construire grădiniță cu program normal 4 Săli de grupă”. Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuințe sociale situate pe strada Căprioara, nr. 3, bl. C2, Iniţiator:Viceprimarul municipiului Vulcan
 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului acţiunilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive şi de agrement pentru anul 2020. Iniţiatori consilieri locali : Barbu Pompiliu , Şchiopu Ioan Dorel, Pop Vasile,Barbita Eugenia, Stan Elvis
 14. Analiza activităţii de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare pe anul 2019. Secretar Comisie pentru probleme de apărare.
 15. Raport privind activitatea asistenţilor medicali comunitari în anul 2019. Director executiv Direcția de asistență socială