Home Telefon : 0254 570 340; 0254 570 011 Harta orasului Alege limba

By P Web Design Company

COMPARTIMENT PRIVATIZARE, CORP CONTROL COMERCIAL

• ACTE NECESARE ÎN VEDEREA AUTORIZARII SPATIILOR COMERCIALE SI PENTRU  COMERT AMBULANT

1.Actul constitutiv sau statutul soc. com.si încheierea judecatoreasca - în copie.
2. Pentru P.F. si A.F.-uri autorizatia eliberata în baza Legii 300/2004 -  în copie.
3. Certificatul de înregistrare - în copie.
4. Anexa pe sediu eliberata de O.R.C. - în copie.
5. Anexa pe punctul de lucru sau , dupa caz , pentru comert ambulant - în copie.
6. Actul de detinere al spatiului ( acte de proprietate , contract de închiriere etc.) , pentru spatiile noi autorizatia de constructie si extrasul de C.F.- în copie.
7. Contractul de gunoi încheiat cu S.C. ALMASERV S.A. VULCAN pentru punctul de lucru.
8. Dovada platii la zi a impozitelor si taxelor locale.
9. Adeverinte de la S.C. EDIL TERMA S.A. VULCAN si S.C. ALMASERV S.A. VULCAN din care sa rezulte ca nu figureaza cu debite restante atât soc com. cât si asociatul unic sau administratorul (daca au domiciliu de Vulcan).
10. Taxa de autorizare este de 500.000 lei si se achita la casieria Primariei Vulcan.
11. Un dosar plic sau cu sina în care se va depune documentatia prevazuta mai sus.

• ACTE NECESARE ÎN VEDEREA AUTORIZARI PERSOANELOR FIZICE SI ASOCIATIILOR FAMILIALE CARE DESFASOARA ACTIVITATII ECONOMICE ÎN MOD INDEPENDENT

1.Cerere de verificare disponibilitate si/sau rezervare denumire firma ( se elibereaza la primarie ).
2. Declaratie - tip pe propria raspundere privind îndeplinirea conditiilor de functionare prevazute de legislatia specifica în domeniul sanitar , sanitar - veterinar , protectiei mediului , protectiei muncii si apararii împotriva incendiilor , precum si reglementarile specifice protectiei consumatorului ( se elibereaza la primarie ).
3. Copii dupa actele care atesta pregatirea profesionala , sau , dupa caz declaratie -  tip de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea , în cazul meseriilor traditionale , eliberata de primarul localitatii.
4. Cerere - tip de autorizare ( se elibereaza la primarie ).
5. Cerere de eliberare a certificatului  de cazier fiscal ( se completeaza la primarie ).
6. Copii de pe actele de identitate.
7. Certificatul medical pentru persoana fizica respectiv pentru fiecare membru al asociatiei familiale.
8. Documentele care atesta depunerea în contul primariei a contravalorii taxelor prevazute de lege si anume  : - taxa de verificare a denumirii si de rezervare firma;
-        taxa de obtinere a cazierului fiscal ;
-        taxa pentru emiterea autorizatiei;
-        taxa pentru înregistrarea în registrul comertului;
-        comisionul pentru serviciile oferite de registrul comertului ;
-        taxa de transmitere prin posta de la R.C. de pe lânga tribunale catre primarii .
9. Copii dupa actele de detinere a spatiului în care va fi sediul social sau , dupa caz spatiul în care se va desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea.
10.Declaratie - tip pe propria raspundere autentificata , în cazul cetatenilor din statele membre ale U.E. si din spatiul economic european , neînregistrati fiscal în România , din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale si ca nu au savârsit fapte de natura celor ce se înscriu în cazierul fiscal , sanctionate de legile financiare , vamale si cele care privesc disciplina  financiar-fiscala.
11. Certificate de cazier judiciar pentru persoana fizica si toti membri asociatiei familiale.
12. Alte acte prevazute de legislatia în vigoare.

• ACTE NECESARE OBTINERII AVIZULUI DE COLECTARE DESEURI INDUSTRIALE RECICLABILE

1. Actul constitutiv sau statutul soc.com. si încheierea judecatoreasca - în copie.
2. Certificatul de înregistrare - în copie.
3. Anexa pentru sediu eliberata de R.C. - în copie.
4. Actul cu care detin în proprietate sau în folosinta(închiriere  concesiune )spatiul corespunzator desfasurarii activitatii - în copie.
5. Copie dupa documentele de proprietate asupra mijloacelor de cântarire.
6. Copie dupa buletinul de verificare metrologica.

• ACTE NECESARE ÎN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI TAXI

I. PENTRU OPERATORUL DE TRANSPORT
1. Copie de pe certificatul de înmatriculare sau certificatul de înregistrare la R.C. al operatorului de transport ca agent economic , persoana fizica.
2. Codul fiscal al agentului economic.
3. Copie de pe licenta de transport pentru localitatea de sediu sau a exemplarului de serviciu al acestuia pentru o filiala , sucursala sau un punct de lucru din alt judet , eliberate de catre agentia A.R.R.din judetul unde operatorul are sediul.
4. Copii ale licentelor de executie pe vehicul pentru taxiurile care vor fi utilizate sub licenta de transport sau sub exemplarul de serviciu al acesteia , dupa caz , valabila pentru localitatea respectiva , numita localitate de autorizare.
5. Copii de pe contractele individuale de munca ale conducatorilor auto utilizatii în localitatea de autorizare , angajati pe perioada nedeterminata , vizate de autoritatea publica , potrivit legii.
6. Copii de pe atestatele profesionale ale conducatorilor auto angajati ca taximetristi.
7. Dovada ca toate taxiurile sunt deservite printr-un dispecer taxi , sub rezerva ca dupa obtinerea autorizatiilor taxi va prezenta copie de pe contractul de deservire încheiat cu un dispecer taxi.
8. Recomandarea din partea Camerei taximetristilor . ca filiala a Camerei Nationale a  Taximetristilor din România , sau din partea filialei unei asociatii profesionale reprezentative existente.

II. PENTRU TAXIMETRISTUL INDEPENDENT
1. Copie dupa autorizatia eliberata pentru executarea unei activitati economice, conform Legii 300/2004.
2. Copie de pe licenta taxi eliberata de agentia A.R.R. din judetul de domiciliu sau resedinta.
3. Copie de pe licenta de executie pe vehicul pentru autovehiculul utilizat detinut în proprietate sau cu contract de leasing, eliberata de A.R.R.
4. Copie de pe atestatul de pregatire profesionala valabil.
5. Dovada ca taximetristul este deservit de un dispecer taxi , sub rezerva ca va prezenta , dupa obtinerea autorizatiei taxi , copie de pe contractul de deservire încheiat cu un dispecer taxi.
6. Recomandarea din partea Camerei taximetristilor, ca filiala a Camerei Nationale a Taximetristilor din România, sau din partea filialei asociatiei Profesionale reprezentative existente.

Vizitatori - 4941
Accesari   - 4967