Home Telefon : 0254 570 340; 0254 570 011 Harta orasului Alege limba

By P Web Design Company

Acte necesare

• BIROUL URBANISM, DISCIPLINA ÎN CONSTRUCTII

ACTE NECESARE ELIBERARII CERTIFICATULUI DE URBANISM

-        cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism , completata cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii actului;
-        plan de situatie , elaborat pe suport topografic-vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie- la scarile 1: 5000; 1:500;
-        extrasul de carte funciara pentru imobilele proprietate privata, numai în cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru înstrainari
-        documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism

ACTE NECESARE ELIBERARII  AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

-        cerere tip pentru emiterea autorizatiei de construire, completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform P.A.C.
-        actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa îi confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii
-        certificatul de urbanism ( în copie )
-        proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire -P.A.C.,
-        avizele si acordurile cerute în certificatul de urbanism
-        declaratie pe proprie raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului
-        documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire


ACTE NECESARE ELIBERARII  AUTORIZATIEI DE DESFIINTARE
 
-        cerere tip pentru emiterea autorizatiei de desfiintare, completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform P.A.D.
-        actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa îi confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii
-        certificatul de urbanism ( în copie )
-        proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire -P.A.D.
-        avizele si acordurile cerute în certificatul de urbanism
-        declaratie pe proprie raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului
-        certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului
-        documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de desfiintare


ACTE NECESARE ELIBERARII  NOTEI DE CONSTATARE

-        receptia la terminarea lucrarilor
-        regularizarea taxei pentru autorizatia  de construire
-        plan de situatie, elaborat pe suport topografic-vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie - la scarile 1: 5000; 1:500;


ACTE NECESARE ELIBERARII  CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE PENTRU TEREN OCUPAT DE GARAJ FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE :
-        cerere tip (de la Biroul Urbanism)
-        copie B. I./C.I.
-        contractul de închiriere se va încheia doar cu plata datoriilor restante la zi (viza Biroului Impozite Taxe - fara datorii restante)


ACTE NECESARE PENTRU TRANSFERUL UNUI  CONTRACT DE ÎNCHIRIERE PENTRU TEREN OCUPAT DE GARAJ FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE:

-        cerere prin care titularul de contract solicita transferul contractului pe noul proprietar de garaj
-        cererea va fi vizata de Biroul Impozite Taxe (fara datorii restante)
-        acte aditionale tip (de la Biroul Urbanism)


ACTE NECESARE PENTRU TRANSFERUL UNUI  CONTRACT DE CONCESIUNE PENTRU TEREN OCUPAT DE O CONSTRUCTIE CU  AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE:

-        cererea titularului de contract prin care se solicita transferul contractului de concesiune catre noul proprietar al constructiei
-        copie dupa contractul de concesiune
-        copie dupa contractul de vânzare cumparare notarial de înstrainare a constructiei
-        cererea va fi vizata de Biroul Impozite Taxe (fara datorii restante)
-        acte aditionale tip (de la Biroul Urbanism)

• COMPARTIMENT PRIVATIZARE, CORP CONTROL COMERCIAL

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA AUTORIZARII SPATIILOR COMERCIALE SI PENTRU  COMERT AMBULANT

1.Actul constitutiv sau statutul soc. com.si încheierea judecatoreasca - în copie.
2. Pentru P.F. si A.F.-uri autorizatia eliberata în baza Legii 300/2004 -  în copie.
3. Certificatul de înregistrare - în copie.
4. Anexa pe sediu eliberata de O.R.C. - în copie.
5. Anexa pe punctul de lucru sau , dupa caz , pentru comert ambulant - în copie.
6. Actul de detinere al spatiului ( acte de proprietate , contract de închiriere etc.) , pentru spatiile noi autorizatia de constructie si extrasul de C.F.- în copie.
7. Contractul de gunoi încheiat cu S.C. ALMASERV S.A. VULCAN pentru punctul de lucru.
8. Dovada platii la zi a impozitelor si taxelor locale.
9. Adeverinte de la S.C. EDIL TERMA S.A. VULCAN si S.C. ALMASERV S.A. VULCAN din care sa rezulte ca nu figureaza cu debite restante atât soc com. cât si asociatul unic sau administratorul (daca au domiciliu de Vulcan).
10. Taxa de autorizare este de 500.000 lei si se achita la casieria Primariei Vulcan.
11. Un dosar plic sau cu sina în care se va depune documentatia prevazuta mai sus.

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA AUTORIZARI PERSOANELOR FIZICE SI ASOCIATIILOR FAMILIALE CARE DESFASOARA ACTIVITATII ECONOMICE ÎN MOD  INDEPENDENT

1.Cerere de verificare disponibilitate si/sau rezervare denumire firma ( se elibereaza la primarie ).
2. Declaratie - tip pe propria raspundere privind îndeplinirea conditiilor de functionare prevazute de legislatia specifica în domeniul sanitar , sanitar - veterinar , protectiei mediului , protectiei muncii si apararii împotriva incendiilor , precum si reglementarile specifice protectiei consumatorului ( se elibereaza la primarie ).
3. Copii dupa actele care atesta pregatirea profesionala , sau , dupa caz declaratie -  tip de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea , în cazul meseriilor traditionale , eliberata de primarul localitatii.
4. Cerere - tip de autorizare ( se elibereaza la primarie ).
5. Cerere de eliberare a certificatului  de cazier fiscal ( se completeaza la primarie ).
6. Copii de pe actele de identitate.
7. Certificatul medical pentru persoana fizica respectiv pentru fiecare membru al asociatiei familiale.
8. Documentele care atesta depunerea în contul primariei a contravalorii taxelor prevazute de lege si anume  : - taxa de verificare a denumirii si de rezervare firma;
-        taxa de obtinere a cazierului fiscal ;
-        taxa pentru emiterea autorizatiei;
-        taxa pentru înregistrarea în registrul comertului;
-        comisionul pentru serviciile oferite de registrul comertului ;
-        taxa de transmitere prin posta de la R.C. de pe lânga tribunale catre primarii .
9. Copii dupa actele de detinere a spatiului în care va fi sediul social sau , dupa caz spatiul în care se va desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea.
10.Declaratie - tip pe propria raspundere autentificata , în cazul cetatenilor din statele membre ale U.E. si din spatiul economic european , neînregistrati fiscal în România , din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale si ca nu au savârsit fapte de natura celor ce se înscriu în cazierul fiscal , sanctionate de legile financiare , vamale si cele care privesc disciplina  financiar-fiscala.
11. Certificate de cazier judiciar pentru persoana fizica si toti membri asociatiei familiale.
12. Alte acte prevazute de legislatia în vigoare.

ACTE NECESARE  OBTINERII AVIZULUI DE COLECTARE DESEURI INDUSTRIALE RECICLABILE

1. Actul constitutiv sau statutul soc.com. si încheierea judecatoreasca - în copie.
2. Certificatul de înregistrare - în copie.
3. Anexa pentru sediu eliberata de R.C. - în copie.
4. Actul cu care detin în proprietate sau în folosinta(închiriere  concesiune )spatiul corespunzator desfasurarii activitatii - în copie.
5. Copie dupa documentele de proprietate asupra mijloacelor de cântarire.
6. Copie dupa buletinul de verificare metrologica.

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI TAXI

I. PENTRU OPERATORUL DE TRANSPORT
1. Copie de pe certificatul de înmatriculare sau certificatul de înregistrare la R.C. al operatorului de transport ca agent economic , persoana fizica.
2. Codul fiscal al agentului economic.
3. Copie de pe licenta de transport pentru localitatea de sediu sau a exemplarului de serviciu al acestuia pentru o filiala , sucursala sau un punct de lucru din alt judet , eliberate de catre agentia A.R.R.din judetul unde operatorul are sediul.
4. Copii ale licentelor de executie pe vehicul pentru taxiurile care vor fi utilizate sub licenta de transport sau sub exemplarul de serviciu al acesteia , dupa caz , valabila pentru localitatea respectiva , numita localitate de autorizare.
5. Copii de pe contractele individuale de munca ale conducatorilor auto utilizatii în localitatea de autorizare , angajati pe perioada nedeterminata , vizate de autoritatea publica , potrivit legii.
6. Copii de pe atestatele profesionale ale conducatorilor auto angajati ca taximetristi.
7. Dovada ca toate taxiurile sunt deservite printr-un dispecer taxi , sub rezerva ca dupa obtinerea autorizatiilor taxi va prezenta copie de pe contractul de deservire încheiat cu un dispecer taxi.
8. Recomandarea din partea Camerei taximetristilor . ca filiala a Camerei Nationale a  Taximetristilor din România , sau din partea filialei unei asociatii profesionale reprezentative existente.

II. PENTRU TAXIMETRISTUL INDEPENDENT
1. Copie dupa autorizatia eliberata pentru executarea unei activitati economice, conform Legii 300/2004.
2. Copie de pe licenta taxi eliberata de agentia A.R.R. din judetul de domiciliu sau resedinta.
3. Copie de pe licenta de executie pe vehicul pentru autovehiculul utilizat detinut în proprietate sau cu contract de leasing, eliberata de A.R.R.
4. Copie de pe atestatul de pregatire profesionala valabil.
5. Dovada ca taximetristul este deservit de un dispecer taxi , sub rezerva ca va prezenta , dupa obtinerea autorizatiei taxi , copie de pe contractul de deservire încheiat cu un dispecer taxi.
6. Recomandarea din partea Camerei taximetristilor, ca filiala a Camerei Nationale a Taximetristilor din România, sau din partea filialei asociatiei Profesionale reprezentative existente.

• COMPARTIMENT STARE CIVILA

 ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA NASTERII COPILULUI:
-        certificatul medical constatator al nasterii eliberat de maternitate - cu semnatura si parafa medicului;
-        actele de identitate ale parintilor copilului;
-        certificatul de casatorie ale parintilor copiilor, daca sunt casatoriti;
-        certificatele de nastere ale parintilor si actele de identitate, în cazul în care nou-nascutul provine din concubinaj;
Termenul pentru declararea si înregistrarea nasterii copilului este de:
a)        15 zile de la data nasterii - pentru copilul nascut viu si aflat în viata;
b)        3 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut mort;
c)        24 ore de la data decesului, pentru copilul nascut viu care a decedat înaintea termenului de 15 zile
ACTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CASATORIEI
Declaratia de casatorie, se face personal, de catre viitorii soti, în scris, în fata ofiterului de stare civila, la primaria locului de domiciliu sau de resedinta al unuia dintre ei.
Odata cu declaratia de casatorie, viitorii soti prezinta urmatoarele acte:
a)        actul de identitate;
b)        certificatul de nastere în original;
c)        certificatul medical privind starea sanatatii - eliberat de medicul de familie. Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori;
d)        acte în original si în copii, din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare, daca este cazul. Aceste acte pot fi:
-        certificatul de deces al fostului sot;
-        sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila
Dosarul mai cuprinde dupa caz:
a)        aprobarea primarului pentru încheierea casatoriei în afara sediului primariei
b)        aprobarea primarului pentru încheierea casatoriei înainte de împlinirea termenului de 10 zile de la data înregistrarii declaratiei de casatorie
c)        dovada eliberata ori autentificata de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, în cazul casatoriei unui cetatean strain, din care sa rezulte ca îndeplineste conditiile de fond cerute de legea nationala, pentru încheierea casatoriei în România;
d)        declaratie data pe propria raspundere autentificata de un notar din care sa rezulte ca viitorul sot, cetatean strain sau apartid, nu este casatorit si îndeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala pentru încheierea casatoriei în România, în cazul în care dovada prevazuta la lit.c) nu poate fi obtinuta întrucât statul respectiv nu are misiune diplomatica sau oficiu consular acreditat în România;
Casatoria se încheie la expirarea termenului de 10 zile, în care se cuprind atât ziua când a fost facuta declaratia cât si ziua în care se oficiaza casatoria. Dupa expirarea termenului de 10 zile, casatoria se poate încheia numai pâna la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale.


ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI

Actul de deces se întocmeste la primaria localitatii în a carei raza s-a produs decesul.
Declaratia de deces se face verbal, în fata ofiterului de stare civila, în termen de 3 zile de la data încetarii din viata a persoanei. În acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul cât si ziua în care se face declaratia.
Odata cu declaratia de deces, declarantul va depune urmatoarele acte:
a)        certificatul medical constator al decesului, întocmit si semnat de medicul care a facut constatarea, în care trebuie consemnata cauza decesului fara prescurtari;
b)        actul de identitate al celui decedat;
c)        livretul militar pentru barbatii decedati înainte de împlinirea vârstei de 50 ani, fiind înca supusi pâna la aceasta vârsta obligatiilor militare;
d)        certificatul de nastere si de casatorie al decedatului;
e)        actul de identitate al declarantului.
Când decesul se datoreaza unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, declaratia se face în termen de 48 de ore, socotite din momentul decesului. În astfel de cazuri, înregistrarea se face pe baza certificatului medical constatator al decesului si a dovezii eliberate de politie ori de parchet din care sa rezulte ca una din aceste autoritati a fost sesizata despre deces.
În cazul în care decesul nu a fost declarat si înregistrat în termenele legale, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului.


ÎNREGISTRAREA ACTELOR ÎNCHEIATE ÎN STRAINATATE

Actele de stare civila ale cetatenilor români întocmite în strainatate, se transcriu obligatoriu, în registrele de stare civila române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în tara.
Cererea de transcriere se adreseaza Primariei locale în raza careia îsi are domiciliul solicitantul, însotita de:
-        certificatul ori extrasul original;
-        o xerocopie a acestora si traducerea în limba româna, autentificate de un notar public sau de oficiul consular român;
-        alte documente justificative pentru completarea rubricilor lipsa din actul eliberat de autoritatile straine.
Cetatenii români cu domiciuliul în strainatate pot cere transcrierea direct sau prin împuternicit cu procura speciala, autentificata în tara, de un notar public,  iar în strainatate de oficiul consular român din statul de resedinta.


ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILA

In caz de pierdere, furt sau distrugere a unui certificat de stare civila, se poate elibera un altul persoanei îndreptatite doar daca poseda act de identitate. Cetatenii care nu au acte de identitate, vor fi îndrumati sa solicite mai întâi formatiunilor de evidenta a populatiei, eliberarea

• COMPARTIMENTUL CADASTRU AGRICULTURA

ADEVERINTA DE INTRAVILAN - acte necesare :
-        cerere din partea solicitantului cu specificarea suprafetei de teren pentru care se solicita eliberarea adeverintei, indicarea locului unde se afla terenul precum si motivul pentru care solicita adeverinta
-        copie extras de Carte Funciara  cu data actuala asupra terenului

CERERE PENTRU MARCARE LEMN DE FOC
-        cerere tip pe care se completeaza, în functie de locul de unde se taie lemnul, fânat sau padure reconstituita prin legile fondului funciar, anumite date de identificarea parcelei.
-        Copie extras de Carte Funciara sau orice alt act de proprietate daca terenul de pe care se taie lemnul este un fânat
-        Copie dupa Titlul de proprietate, dupa procesul -verbal de punere în posesie, dupa harta silvica si fisa tehnica a arboretului,  daca dreptul de proprietate asupra terenului de pe care se taie este reconstituit prin legile fondului funciar
Dupa vizarea de catre Primarie aceasta cerere însotita de actele specificate se depune la Ocolul Silvic în zilele de marti si vineri între orele 8-12.

ADEVERINTA DUPA REGISTRUL AGRICOL
-        cerere din parte solicitantului cu specificarea institutiei unde este necesara sau a motivului pentru care se solicita adeverinta

CERTIFICAT DE NOMENCLATURA STRADALA SI ADRESA
-        cerere din partea solicitantului cu specificarea imobilului pentru care se solicita eliberarea certificatului
-        copie dupa autorizatia de construire, daca exista
-        copie dupa actul de proprietate asupra terenului pe care este construit imobilul sau extras de Carte Funciara
-        copie dupa planul de amplasament si delimitarea teritoriului în cazul în care s-a întocmit documentatie topografica.
-        Taxa de 55. 000 lei cu chitanta ( din 2005 taxa este de 64.000 lei )

CERTIFICAT DE PRODUCATOR AGRICOL
-        cerere tip pe care o completeaza solicitantul. Acesta poate fi numai o persoana care detine teren arabil sau animale pe raza municipiului Vulcan, este înscris în Registrul agricol si  pe acest teren sau de la ceste animale obtine  produsele pentru care solicita certificatul
-        taxa de 400.000 lei cu chitanta ( din 2005 va fi de 535.000 lei ) dar care trebuie achitata numai dupa ce membrii  comp. Cadastru agricultura verifica în teren existenta produselor si întocmesc procesul-verbal în baza caruia se elibereaza certificatul de producator

Vizitatori - 8362
Accesari   - 8904